قطره های تجویز شده برای کنترل فشار چشم باید چه مدت مصرف شوند؟


قطره های چشم تجویز شده توسط پزشک متخصص چشم ، می توانند فشار داخل چشمی را به طور موثری کاهش دهند و از صدمه چشم جلوگیری نمایند. مدت مصرف توسط پزشک تععین میشود و میتواند برای تمام عمر باشد. استفاده از قطره برای کنترل فشار چشم باید همراه با معاینه دوره ای باشد که زمان معاینات بعدی را نیز پزشک مشخص مینماید .