ایا ویروس کرونا برچشم اثر میکند؟


ویروس کرونا میتواند باعث علایمی مانند التهاب  وترشح و قرمزی در ملنحمه شود و بیماران و چشم پزشکان باید برای جلوگیری از انتقال ویروس تمام شرایط محافظتی را رعایت نمایند.