لیزر جهت تنگی زاویه به چه معناست؟


در هنگام بررسی زاویه چشم،چشم پزشک با استفاده از لنز مخصوص میتواند میزان تنگی زاویه را بررسی نماید.با توجه به یافته های موجود در هنگام این معاینه و سابقه گلوکوم در خانواده گاهی پیشنهاد میشود که برای جلوگیری از خطر حمله حاد گلوکوم اقدام به لیزر شود.

این لیزر روی  عنبیه  انجام میشود وبیشتر نقش پیشگیری از حمله اینده را دارد.

دکتر میرافتابی عقیده دارد که فقط بعد از انجام گونیوسکوپی میتوان جهت لیزر تصمیم گیری کرد.