ایا مطااعه باعث افزایش فشار چشم میشود؟


مطالعه در وضعیت خوابیده به مدت طولانی شاید برای افراد دارای گلوکوم پیشرفته باعث افزایش فشار مختصرشود