آب مروارید چگونه به وجود می آید؟


آب مروارید یا کدورت عدسی ناشی از تغییرات سنی میباشد. گرچه بعد از ضربه یا مصرف استروییدها یا در ارتباط با سایر بیماریهای داخل چشمی مثل دیابت نیز، میتواند ایجاد شود. زمانی که عدسی چشم شفافیت خود را از دست بدهد آب‌ مروارید به وجود می آید . این موضوع طبیعی است که اگر عدسی چشم کدر شود و قابلیت خود را در تمرکز نور روی شبکیه از دست بدهد ، تصویر خوبی روی شبکیه تشکیل نمی‌شود و در نتیجه شخص تصاویر اجسام و مناظر خارجی را به درستی و مثل باقی افراد مشاهده نمیکند.

بیشتر موارد آب‌ مروارید در سالمندان بروز می‌کند و روند طبیعی سالمندی می‌تواند با سخت و تار شدن عدسی همراه باشد.علاوه برموارد ذکر شده، قرار گرفتن در معرض گرمای شدید و اشعه مادون قرمز نیز که به عدسی آسیب می‌رسانند باید به‌عنوان عامل خطر در نظر گرفته شوند.