آب مروارید چگونه به وجود می آید؟


آب مروارید یا کدورت عدسی ناشی از تغییرات سنی میباشد. گرچه بعد از ضربه یا مصرف استروییدها(کورتون ) یا در ارتباط با سایر بیماریهای داخل چشمی مثل دیابت نیز، میتواند ایجاد شود. زمانی که عدسی چشم شفافیت خود را از دست بدهد آب‌ مروارید به وجود می آید . این موضوع طبیعی است که اگر عدسی چشم کدر شود و قابلیت خود را در تمرکز نور روی شبکیه از دست بدهد ، تصویر خوبی روی شبکیه تشکیل نمی‌شود و در نتیجه شخص تصاویر اجسام و مناظر خارجی را به درستی و شفاف  مشاهده نمیکند.

بیشتر موارد آب‌ مروارید در سالمندان بروز می‌کند و روند طبیعی سالمندی می‌تواند با سخت و تار شدن عدسی همراه باشد.علاوه برموارد ذکر شده، قرار گرفتن در معرض گرمای شدید و اشعه مادون قرمز نیز که به عدسی آسیب می‌رسانند باید به‌عنوان عامل خطر در نظر گرفته شوند.

بهترین راه تشخیص اب مروارید مراجعه به متخصص چشم میباشد.